Główny Urząd Statystyczny Podstawowe dane

Z pewnością wielu z czytających to porównanie wiele nie mówi. Porównajmy więc do lepiej znanych państw. PKB per capita Francji wynosi 41 tys. Z kolei ta wartość dla Włoch wynosi 35 tys. USD, co plasuje Warszawę przed tym śródziemnomorskim krajem.

Bogactwo województw w porównaniu do innych państw

Wzrost realnego PKB jest jednym z istotniejszych wskaźników informującym o sytuacji gospodarczej danego kraju. Może on świadczyć także o jakości polityki gospodarczej prowadzonej przez władze danego państwa. Poza samym wzrostem gospodarczym istotne jest to, jak dzielone są jego owoce.

Keep In Touch

Z danych Eurostatu wynika, że wskaźnik ten od 2015 do 2022 roku zmniejszył się w Polsce z 22,5% do 15,9%. W 2015 roku Polska była pod tym względem na 14. Miejsce w Unii Europejskiej jeśli chodzi o kraje z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pierwszym regionem z naszej części Europy, który znalazł się w rankingu, jest region praski w Czechach. Na jednego mieszkańca Pragi przypadało w 2018 r.

Polskie PKB per capita to blisko 70 proc. średniej państw OECD. Ogromny wzrost

  1. Ciekawe są również dane dotyczące Włoch.
  2. Pochodzi on od angielskiego wyrażenia „purchasing power parity„, które oznacza parytet siły nabywczej pieniądza.
  3. Wśród mniejspecyficznych państw liderem jest Holandia (130 proc.), która o włos wyprzedziłaDanię (129 proc.) i Austrię (128 proc.).

Na francuskiej wyspie położonej na archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim na północny zachód od Madagaskaru, PKB na mieszkańca w PSS był na poziomie 30 proc. W przypadku Majotty niski PKB na mieszkańca tłumaczy się głównie czynnikami demograficznymi, ponieważ 42 proc. Populacji wyspy to osoby w wieku poniżej 15 lat. Wiodącymi regionami w rankingu PKB na mieszkańca w 2018 r.

System bankowy w Polsce – z czego się składa i jaką funkcję pełni?

W 2017 roku Podlaskie wypracowało nieco ponad 44 mld zł, co stanowiło zaledwie 2,2 proc. Taki sam udział w krajowym PKB miał najwolniej rozwijający się region (wzrost o 5,2 proc.), czyli woj. Z polskich regionów najwyżej (na 11. pozycji) sklasyfikowany został region warszawski stołeczny. Uwzględniając parytet siły nabywczej PKB na jednego zatrudnionego w stolicy i okolicach odpowiadał 133 proc. Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu obrazującego PKB percapita w regionach w 2018 r. (po uwzględnieniu siły nabywczej), wskaźnik tenwynosił w Polsce 71 proc.

Z kolei w kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim jest ono na poziomie Rosji. Najbiedniejsze polskie województwo — podkarpackie, ma PKB per capita zbliżone do Chin czy Malezji. Wielkopolskie i śląskie osiągnęły podobny wynik.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. Był realnie wyższy o 4,9% w porównaniu z 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Najniższe PKB na mieszkańca w PPS w Unii odnotował zamorski region Francji – Majotta.

Ciekawe są również dane dotyczące Włoch. Wyraźnie widzimy tutaj podział na bogatą Północ oraz biedne Południe. PKB per capita PPP południowego Tyrolu wynosi aż 49,1 tys. Region Lacjum (z Rzymem) może pochwalić się PKB na znacznie niższym poziomie, bo wynosi tam jedynie 35,3 tys. Najbiedniejszym regionem okazała się Kalabria.

Oznacza to prawie 3-krotną różnice między najbogatszym a najbiedniejszym regionem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2022 roku były znaczniezróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,5% w regionie warszawskim stołecznym. Najniższą wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku na poziomie 35,6 tys. Zł (68,9 proc. przeciętnej dla kraju) odnotowano w regionie lubelskim. To ponad trzykrotnie mniej niż w regionie warszawskim stołecznym (m.st. Warszawa, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Najwyższe było w Warszawie i okolicach (czyli regionie Warszawskim stołecznym) – ponad 133,6 Ferrari 612 Scaglietti – Wiadomości handlowe na żywo tys. Zł (prawie 220 proc. średniej krajowej). Najniższe w regionie lubelskim – 41,3 tys.

Według szacunków Eurostatu w Polsce PKB na mieszkańca w PPP było na poziomie 79 proc. Wskaźnik niższy niż w Polsce ma osiem krajów UE. Kolejne kraje to Włochy, Słowenia, Cypr i Czechy. Ich PKB per capita wyrażone w standardzie siły nabywczej mieszczą się w przedziale do 10 proc.

W tych regionach najniższa i najwyższa była wartość PKB per capita, czyli liczona dla każdego mieszkańca. Ile wynosi PKB per capita Sokrates, polityka i morderstwo siekiery w Warszawie? Mieszkańcy, których regionów UE są najbogatsi? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w nowych danych Eurostatu.

Konwergencji realnej, czyli zbliżanie się poziomu życia w Polsce do poziomu średniej unijnej. PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wyniosło w naszym kraju w 2022 roku 79,4% średniej unijnej. Współczynnik Giniego, będący powszechnie stosowaną miarą tych nierówności (im wyższy poziom tego wskaźnika tym nierówności większe) spadł w Polsce z 30,6 w 2015 roku do 26,3 w 2022 roku. Oznacza to, że problem nierówności dochodowych w naszym kraju jest jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej. Miejsce (ex aequo z Niderlandami) jeśli chodzi o państwa z najmniejszymi nierównościami dochodowymi w Unii.

536 mld PLN to obecnie ok. 120 mld USD. Bazując na danych Banku Światowego, można założyć, że gospodarka regionu warszawskiego stołecznego jest porównywalna do Słowacji. Dla porównania, PKB Ukrainy wyniosło według BŚ w 2022 roku 161 mld USD.

Eurostat opublikował dane dotyczące poziomu PKB per capita (PPP) w Warszawie i innych regionach UE. Zanim jednak przejdziemy do omawiania danych, warto wyjaśnić, czym jest ta miara. Oznacza to, że montowania niemieckich samochodów w Polsce również zwiększa PKB Polski. PKB per capita Polski oznacza PKB na jednego mieszkańca Polski i daje wskazówki na temat przeciętnego poziomu dochodów w kraju. Wzrost PKB per capita oznacza zazwyczaj wzrost standardu życia.

Szef resortu rozwoju i technologii podczas poniedziałkowego wystąpienia w Warszawie zaznaczył, że 25 lat temu nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem OECD. Podkreślił, że organizacja ta była « pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, Inforex broker Forex-przegląd i Inforex info do której Polska została przyjęta po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych ». Wysoki poziom PKB na mieszkańca w Irlandii można częściowo wytłumaczyć obecnością dużych międzynarodowych firm posiadających własność intelektualną.